Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - dr Dariusz Mazurkiewicz

Gabinet lekarski - psychiatryczny
Przejdź do treści
Info dla pacjentow

Klasyfikacja ICD-10 Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych, rewizja dziesiąta.

Przykład:
F33.11

F
zaburzenia psychiczne
3
zaburzenia nastroju
3
zaburzenia depresyjne nawracające
1
epizod umiarkowany
1 obecność zespołu somatycznego

F00
F09   Organiczne zaburzenia psychiczne
F10
F19   Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków
  psychoaktywnych
F20
F29   Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe
F30
F39  Zaburzenia nastroju afektywne
F40
F48  Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
F50
F59  Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami
  fizycznymi
F60
F69  Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
F70
F79  Upośledzenie umysłowe
F80
F89  Zaburzenia rozwoju psychicznego
F90
F98  Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
  i w wieku młodzieńczym
F99   Nieokreślone zaburzenia psychiczne
Dokładny wykaz rozpoznań ICD-10:

F00-F09
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera
FOO.O Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku
F00.1 Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku
F00.2 Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera
F00.9 Otępienie w chorobie Alzheimera, nie określone
F01 Otępienie naczyniowe
FOl.O Otępienie naczyniowe o ostrym początku
FO1.1 Otępienie wielozawalo we
F01.2 Otępienie naczyniowe podkorowe
F01.3 Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
F01.8 Inne rodzaje otępienia naczyniowego
F01.9 Otępienie naczyniowe, nie określone
F02 Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej
F02.0 Otępienie w chorobie Picka
F02.1 Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba
F02.2 Otępienie w chorobie Huntingtona
F02.3 Otępienie w chorobie Parkinsona
F02.4 Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus nabytego upośledze nia odporności (HIV)
F02.8 Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej
F03 Otępienie bliżej nie określone
Piąty znak może być użyty w F00-F03 jako uszczegółowienie rozpoznania otępienia:
.x0 Bez dodatkowych objawów
.xl Z innymi objawami, głównie urojeniowymi
.x2 Z innymi objawami, głównie omamowymi
.x3 Z innymi objawami, głównie depresyjnymi
.x4 Z innymi mieszanymi objawami
F04 Organiczny zespół amnestyczny, nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05.0 Majaczenie bez otępienia F05.1 Majaczenie nałożone na otępienie
F05.8 Inne typy majaczenia F05.9 Majaczenie, nie określone

F06  Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem, lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.0 Halucynoza organiczna

F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne
F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe (podobne do schizofrenii)
F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju (afektywne)
.30 Organiczne zaburzenia maniakalne
.31 Organiczne zaburzenia dwubiegunowe
.32 Organiczne zaburzenia depresyjne
.33 Organiczne zaburzenia afektywne mieszane
F06.4 Organiczne zaburzenia lękowe
F06.5 Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
F06.6 Organiczna chwiejność afektywna (astenia)
F06.7 Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
F06.8 Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.9 Nie określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości
F07.1 Zespół po zapaleniu mózgu
F07.2 Zespół po wstrząśnieniu mózgu
F07.8 Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu F07.9 Nie określone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F09 Nie określone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe


F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F10.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu
F11.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów
F12.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
F13.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych
F14.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
F15.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny
F16.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych
F17.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
F18.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników
F19.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych

Do opisu stanów klinicznych mogą być używane następujące kody cztero- i pięcioznakowe:
Flx.O Ostre zatrucie
.00 niepowikłane
.01 z urazem lub innych uszkodzeniem ciała
.02 z innymi powikłaniami medycznymi
.03 z majaczeniem
.04 z zaburzeniami spostrzegania
.05 ze śpiączką
.06 z drgawkami
.07 zatrucie (upicie) patologiczne
F1x. 1 Używanie szkodliwe
Flx.2 Zespół uzależnienia
.20 aktualnie utrzymywanie abstynencji
.21 aktualnie utrzymywanie abstynencji, ale w środowisku ochraniającym .22 aktualnie w nadzorowanym klinicznie programie podtrzymującym lub substytucyjnym (uzależnienie kontrolowane)  

.23 aktualnie utrzymywanie abstynencji, ale w związku z terapią lekami awersyjnymi lub blokującymi działanie substancji  psychoaktywnych
.24 aktualnie używanie substancji psychoaktywnych (aktywne uzależnienie) ; .25 używanie ciągłe  i
.26 używanie okresowe (dipsomania)  

Flx.3 Zespół abstynencyjny .30 niepowikłany .31 z drgawkami
Flx.4 Zespół abstynencyjny z majaczeniem

.41  bez drgawek  
.42  z drgawkami  
Flx.5 Zaburzenia psychotyczne  
.50 podobne do schizofrenii  
.51 głównie urojeniowe  
.52 głównie omamowe  
.53 głównie wiełopostaciowe
.54 głównie z objawami depresyjnymi
.55 głównie z objawami maniakalnymi
.56 mieszane
Flx.6 Zespół amnestyczny
Flx.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne  
.70  powracanie przebytych doznań psychotycznych (flashbacks)  
.71  zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania  
.72  rezydualne zaburzenia afektywne  

F20-F29
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe

F20 Schizofrenia
F20.0 Schizofrenia paranoidalna
F20.1 Schizofrenia hebefreniczna
F20.2 Schizofrenia katatoniczna
F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana
F20.4 Depresjaposchizofreniczna
F20.5 Schizofrenia rezydualna
F20.6 Schizofrenia prosta
F20.8 Schizofrenia innego rodzaju
F20.9 Schizofrenia, nie określona
Piątego znaku można użyć do sklasyfikowania przebiegu:
F20.x0 Ciągły
F20.xl Epizodyczny z postępującym deficytem
F20.x2 Epizodyczny ze stabilnym deficytem
F20.x3 Epizodyczny remitujący
F20.x4 Niepełna remisja
F20.x5 Pełna remisja
F20.x8 Inny
F20.x9 Okres obserwacji krótszy niż jeden rok F21 Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe) 1

F22 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe
F22.0 Zaburzenie urojeniowe
F22.8 Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe
F22.9 Uporczywe (utrwalone) zaburzenie urojeniowe, nie określone

F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

F23.0 Ostre wiełopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii
F23.1 Ostre wiełopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii

F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.9 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone

Piątego znaku można użyć do zaznaczenia obecności lub nieobecności towarzyszącego ostrego stresu.

F23.x0 Bez towarzyszącego ostrego stresu
F23.xl Z towarzyszącym ostrym stresem


F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe

F25 Zaburzenia schizoafektywne

F25.0 Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny
F25.1 Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
F25.2 Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany
F25.8 Inne zaburzenia schizoafektywne
F25.9 Zaburzenia schizoafektywne, nie określone


F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

F29 Nie określona psychoza nieorganiczna

F30 - F39
Zaburzenia nastroju (afektywne)

F30 Epizod maniakalny
F30.0 Hipomania
F30.1 Mania bez objawów psychotycznych
F30.2 Mania z objawami psychotycznymi
F30.8 Inne epizody maniakalne
F30.9 Epizod maniakalny, nie określony

F31 Zaburzenia afekty wne dwubiegunowe
F31.0 Zaburzenia afekty wne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii
F31.1 Zaburzenia afekty wne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
F31.2 Zaburzenia afekty wne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F31.3 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
.30 Bez objawów somatycznych
.31 Z objawami somatycznymi
F31.4 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
F31.5 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F31.6 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany
F31.7 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja
F37.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone

F32 Epizod depresyjny
F32.0 Epizod depresji łagodny
.00 Bez objawów somatycznych
.01 Z objawami somatycznymi
F32.1 Epizod depresji umiarkowany
.10 Bez objawów somatycznych
.11 Z objawami somatycznymi
F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3 Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi
F32.8 Inne epizody depresyjne
F32.9 Epizod depresyjny, nie określony

F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
F33.0 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny
.00 Bez objawów somatycznych
.01 Z objawami somatycznymi
F33.1 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny umiarkowany
.00 Bez objawów somatycznych
.01 Z objawami somatycznymi
F33.2 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod ciężkiej depresji, bez objawów psychotycznych
F33.3 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie ciężka depresja z objawami psychotycznymi
F33.4 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie stan remisji
F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nie określone

F34 Uporczywe (utrwalone 1 ) zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.0 Cyklotymia
F34.1 Dystymia
F34.8 Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.9 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

F38 Inne zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.0 Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne)
.00 Mieszany epizod afektywny F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
.10 Nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
F38.8 Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)

F39 Zaburzenia nastroju (afektywne) nie określoneF40-F48
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform)

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.0 Agorafobia
.00 Bez napadów paniki
.01 Z napadami paniki
F40.1 Fobie społeczne
F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii
F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.9 Zaburzenia lękowe w postaci fobii BNO

F41 Inne zaburzenia lękowe
F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku 1  (lęk paniczny) [epizodyczny lęk napadowy]
F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione
F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane
F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe
F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe
F41.9 Zaburzenia lękowe, nie określone

F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
F42.0 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
F42.1 Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (natrętne rytuały)
F42.2 Myśli i czynności natrętne, mieszane
F42.8 Inne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
F42.9 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, nie określone

F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
F43.0 Ostra reakcja na stres
F43.1 Zaburzenie stresowe pourazowe
F43.2 Zaburzenia adaptacyjne
.20 Krótka reakcja depresyjna
.21 Reakcja depresyjna przedłużona
.22 Reakcja mieszana lękowo-depresyjna
.23 Głównie z zaburzeniami innych emocji
.24 Głównie z zaburzeniami zachowania
.25 Z mieszanymi zaburzeniami zachowania i emocji
.28 Z innymi określonymi objawami dominującymi
F43.8 Inne reakcje na ciężki stres
F43.9 Reakcja na ciężki stres, nie określona

F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.0 Amnezja dysocjacyjna F44.1 Fuga dysocjacyjna
F44.2 Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)
F44.3 Trans i opętanie
F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
F44.5 Drgawki dysocjacyjne
F44.6 Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego
F44.7 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.8 Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
.80 Zespół Gansera
.81 Osobowość podwójna mnoga
.82 Przejściowe zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
.88 Inne określone zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.9 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nie określone

F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)
F45.0 Zaburzenie somatyzacyjne (z somatyzacją)
F45.1 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane
F45.2 Zaburzenie hipochondryczne
F45.3 Zaburzenia (dysfunkcje) autonomiczne występujące pod postacią somatyczną
.30 Serce i układ krążenia
.31 Górny odcinek przewodu pokarmowego .32 Dolny odcinek przewodu pokarmowego .33 Układ oddechowy .34 Układ moczowo-płciowy
.38 Inny narząd lub układ
F45.4 Uporczywe bóle psychogenne
F45.8 Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
F45.9 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone

F48 Inne zaburzenia nerwicowe
F48.0 Neurastenia
F48.1 Zespół depersonalizacji-derealizacji
F48.8 Inne określone zaburzenia nerwicowe
F48.9 Zaburzenia nerwicowe, nie określone


F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi


F50 Zaburzenia odżywiania się
F50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy F50.2 Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)
F50.3 Atypowa żarłoczność psychiczna
F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nie określone

F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
F51.0 Bezsenność nieorganiczna
F51.1 Nieorganiczna hipersomnia
F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
F51.3 Somnambulizm (sennowłóctwo)
F51.4 Lęki nocne
F51.5 Koszmary senne
F51.8 Inne nieorganiczne zaburzenia snu
F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nie określone

F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną

F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych
F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
.10 Awersja
.11 Brak radosnego przeżywania
F52.2 Brak reakcji genitalnej
F52.3 Zaburzenia orgazmu
F52.4 Wytrysk przedwczesny
F52.5 Pochwica nieorganiczna
F52.6 Dyspareunia nieorganiczna
F52.7 Nadmierny popęd seksualny
F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych
F52.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę

F53 Zaburzenia psychiczne związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej


F53.0 Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.1 Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.9 Połogowe zaburzenia psychiczne BNO

F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach

F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
F55.0 Leki przeciwdepresyjne
F55.1 Leki przeczyszczające
F55.2 Leki przeciwbólowe
F55.3 Leki alkalizujące
F55.4 Witaminy
F55.5 Leki steroidowe i hormony
F55.6 Określone lekarstwa ziołowe lub ludowe
F55.8 Inne substancje nie powodujące uzależnienia
F55.9 Substancje nie określone

F59 Nie określone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi


F60-F69
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości
F60.0 Osobowość paranoiczna
F60.1 Osobowość schizoidalna
F60.2 Osobowość dyssocjalna
F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie
.30 Typ impulsywny
.31 Typ borderline (z pogranicza)
F60.4 Osobowość histrioniczna
F60.5 Osobowość anankastyczna
F60.6 Osobowość lękliwa (unikająca)
F60.7 Osobowość zależna
F60.8 Inne określone zaburzenia osobowości
F60.9 Zaburzenia osobowości BNO

F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F61.0 Mieszane zaburzenia osobowości
F61.1 Inne zmiany osobowości

F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
F62.0 Trwała zmiana osobowości po katastrofach (po przeżyciu sytuacji ekstremalnej)
F62.1 Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
F62.8 Inne trwałe zmiany osobowości
F62.9 Trwałe zmiany osobowości, nie określone

F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.0 Patologiczny hazard
F63.1 Patologiczne podpalanie (piromania)
F63.2 Patologiczne kradzieże (kleptomania)
F63.3 Trichotillomania
F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów), nie określone

F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.0 Transseksualizm
F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli
F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej, nie określone

F65 Zaburzenia preferencji seksualnych
F65.0 Fetyszyzm
F65.1 Transwestytyzm fetyszystyczny
F65.2 Ekshibicjonizm
F65.3 Oglądactwo (voyeurism)
F65.4 Pedofilia
F65.5 Sadomasochizm
F65.6 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej
F65.8 Inne zaburzenia preferencji seksualnej
F65.9 Zaburzenia preferencji seksualnych, nie określone

F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
F66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego
F66.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego (ego-dystoniczna)
F66.2 Zaburzenie związków seksualnych
F66.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
F66.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nie określone
Piątego znaku można użyć do wskazania związku z następującymi.

.x0 Heteroseksualizm
.xl Homoseksualizm
.x2 Biseksualizm
.x8 Inne, włączając zaburzenia przed okresem dojrzewania

F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F68.0 Kształtowanie objawów fizycznych przez przyczyny psychologiczne
F68.1 Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenie pozorowane)
F68.8 Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone


F70-F79
Upośledzenie umysłowe

F70 Upośledzenie umysłowe lekkie
F71
Upośledzenie umysłowe umiarkowane
F72
Upośledzenie umysłowe znaczne
F73
Upośledzenie umysłowe głębokie
F78
Inne upośledzenie umysłowe
F79
Upośledzenie umysłowe, nie określone


F7x.O  Brak albo minimalny stopień zmian zachowania
F7x.l  Znaczące zmiany w zachowaniu wymagające opieki lub leczenia
F7x.8  Inne zmiany w zachowaniu
F7x.9  Bez wymieniania zmian w zachowaniu

F80-F89
Zaburzenia rozwoju psychicznego

F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji
F80.1 Zaburzenie ekspresji mowy
F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy
F80.3 Nabyta afazja z padaczką (zespół Landau-Kleffnera)
F80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.9 Zaburzenia rozwoju mowy i języka, nie określone

F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
F81.0 Specyficzne zaburzenie czytania
F81.1 Specyficzne zaburzenie opanowania poprawnej pisowni
F81.2 Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych
F81.3 Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych
F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nie określone

F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych

F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe

F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe

F84.0 Autyzm dziecięcy
F84.1 Autyzm atypowy
F84.2 Zespół Retta

F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi F84.5 Zespół Aspergera
F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone

F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego

F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego, nie określone

F90-F98
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi
F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne
F90.9 Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone

F91 Zaburzenia zachowania
F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
F91.2 Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
F91.8 Inne zaburzenia zachowania
F91.9 Zaburzenie zachowania, nie określone

F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania
F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone

F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie
F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie
F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie
F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone

F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F94.0 Mutyzm wybiórczy
F94.1 Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie

F94.2 Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie
F94.8 Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego
F94.9 Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone

F95 Tiki

F95.0 Tiki przemijające
F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gilles de la Tourette'a)
F95.8 Inne tiki
F95.9 Tiki, nie określone

F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.0 Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne
F98.1 Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne
F98.2 Zaburzenie odżywiania się w niemowlęctwie i dzieciństwie
F98.3 Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie
F98.4 Stereotypie ruchowe F98.5 Jąkanie (zacinanie się)

F98.6 Mowa bezładna

F98.8 Inne określonene zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.9 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nie określone


F99
Nie określone zaburzenia psychiczne

Wróć do spisu treści